Va ! --->

Vaudou ---> Vòdún

Véhicule ---> Èhŭn

Vendeur ---> Núsàtɔ́

Vendeur de cigarettes ---> Sìgâsàtɔ́

Vendeur de pagne ---> Àvɔ̆sàtɔ́

Vendeur de riz ---> Mɔ́lúsàtɔ́

Vendre --->

Vengeance ---> Èhlɔ̀n

Venir --->

Vent ---> Àyă

Vent d'août ---> Àfò

Ventre ---> Àdɔ̀

Ventre ---> Èpò

Venue ---> Văvá

Ver de Guinée ---> Àtɔ́

Verge ---> Ebă

Vérité ---> Nyàwó

Verser ---> Kɔ́

Veuve ---> Asúkúsì

Viande ---> Èlàn

Viande de porc ---> Hànlăn

Vide ---> Gbăló

Vie ---> Agbé

Viens ! --->

Ville d'Aneho ---> Ànɛ́xɔ́

Vin ---> Vɛ̂n

Vin de palme ---> Dĕhá

Vingt ---> Ewì

Vingt ---> Vɛ̂n

Vite ---> Kábá

Voisinage ---> Gbɔ́

Voix ---> Ègbè

Vol ---> Èfìn

Vol ---> Fìn

Voler ---> Fìn

Voler ---> Zrò

Vous ---> Mi

Voyou ---> Gbĕvún

Vraiment ---> Ŋútɔ́