Tambour ---> Èhŭn

Tamiser --->

Tasser ---> Zín

Taureau ---> Enyìsú

Tendon d'achille ---> Àfɔ̀kɔ́njíkà

Tenir ---> Hɛ̀n

Termite ---> Bàbà

Tête ---> Età

Têter ---> Nɔ́

Thé --->

Tilapia ---> Àkpà

Tique des chiens ---> Àxɔ́n

Tirer ---> Dɔ̀n

Tirer ---> Kplɔ̀

Tissage ---> Àvɔ̆dŏdó

Tissage ---> Àvɔ̆lɔ̀nlɔ̆n

Tisser ---> Lɔ̀nlɔ̆n

Tissu de qualité ---> Cígán

Toi ---> Ò

Toile d'araignée ---> Dĕtí

Toilette ---> Sìlèlĕ

Toit ---> Xɔ̀tă

Tombe ---> Yɔ̀dó

Tombe ---> Yɔ̀mɛ̀

Tomber ---> Gɛ́n

Tort ---> Agɔ̀

Toujours ---> Tɛ̀gbɛ̀

Tourmenter ---> Fùn

Tournoyer ---> Ɖúɖú

Tourterelle ---> Pépélú

Tout de suite ---> Fífìjɛ̂n

Tout de suite ---> Tróló

Tout droit ---> Trélélélélé

Toux ---> Ekpɛ́n

Toux ---> Kpɛ̆n

Travail ---> Èdɔ̆

Trente ---> Egbàn

Très vite ---> Pyámpyám

Tribunal ---> Kòjóɖópé

Trier ---> Cán

Trier --->

Trois ---> Etɔ̀n

Trompette ---> Èkpɛ̀n

Trou ---> Edɔ̆

Tu ---> Ò

Tuberculose ---> Yɔ̀mɛ̀kpɛ̆n

Tuer --->