Pagne ---> Àvɔ̆

Pagne ---> Àvɔ̀lɔ̀nlɔ̆n

Paillasse ---> Càcá

Pain de maïs ---> Àbló

Paix ---> Făfá

Palme ---> Dĕkpá

Palmeraie ---> Dĕtígblé

Palmier ---> Dĕtí

Palmier ---> Èdĕ

Palmiste ---> Edĕ

Panier ---> Ajàfí

Pantalon ---> Atáwí

Papillon ---> Jɛ̀ŋkpákpà

Papillon ---> Jɛ̀ŋùkpákpà

Pari ---> Gbĕsòsŏ

Parole ---> Ènyà

Pars ! --->

Partir --->

Partir de --->

Partons ! ---> Míájó

Parure ---> Àcɔ́

Pâte de gari ---> Èbà

Pâte d'igname pilé ---> Fùfwĭ

Pâte d'igname pilé ---> Fùnfwĭn

Patronne ---> Àpénɔ̀

Paume ---> Àlɔ̀xɔ̀mɛ̀

Paupière ---> Àɖàbà

Pauvreté ---> Àkwí

Pêcheur à la traîne ---> Èɖɔ̆kplɔ̀tɔ́

Pêcheur à l'épervier ---> Èɖɔ̆dàtɔ́

Peigne ---> Àyá

Pelure ---> Ècró

Pendre ---> Sɔ́

Pénis ---> Evŏ

Penser --->

Percer ---> Nɔ́n

Percer ---> Ŋɔ́

Perdre ---> Bu

Père ---> Ètɔ́

Père ---> Tɔ́

Père ou mère ---> Jìtɔ́

Perroquet ---> Akó

Personne ---> Àmɛ

Personne aimée ---> Lɔ̀nlɔ̆mɛ̀

Petit ---> Kpòkpwĕ

Petit --->

Petit ---> Vítúkwín

Petite enfance ---> Vìfɛ́nmɛ̀

Petite taille ---> Kpòkpwĕ

Petitesse ---> Vítúkwínmɛ̀

Pétrir ---> Fàn

Pétrir ---> Nyà

Pétrole ---> Kàlòzîn

Pied ---> Àfɔ̀

Pied de boeuf ---> Nyìfɔ̆

Pierre ---> Ekpé

Pierre ---> Kpé

Pilier ---> Xɔ̀tí

Pilon ---> Ètŏtí

Piquer --->

Pirogue ---> Èhŭn

Pitié ---> Ŋúzínzín

Place ---> Tèpé

Place publique ---> Blɔ̆

Placer --->

Plaie ---> Àbì

Plainte ---> Àlé

Plaire ---> Jró

Planter --->

Pleur ---> Àvĭ

Pleuvoir --->

Pluie ---> Èjĭ

Plume ---> Xèvífú

Plus vingt ---> Tákpó

Poche ---> Egŏ

Poil ---> Efú

Poil --->

Poils de la poitrine ---> Àkɔ́táfú

Poing ---> Èkɔ́n

Poing ---> Kɔ́n

Pointu ---> Cɔ́ncɔ́nnɔ́ncwɛ́n

Pointu ---> Pílwé

Pois d'angole ---> Èklwĭ

Pois d'angole ---> Klwĭ

Poisson ---> Èpán

Poisson ---> Lànví

Poitrine ---> Àkɔ́ta

Pont ---> Àná

Porc ---> Ehàn

Porc sauvage ---> Gbĕhán

Portail ---> Àgbŏ

Porte ---> Èhɔ̀n

Porter ---> Dró

Porto-novien ---> Xɔ̀gbónùtɔ́

Porto-novo ---> Xɔ̀gbónù

Poser ---> Ɖó

Posséder ---> Ɖó

Potier ---> Èzéwɔ̀tɔ́

Pou ---> Èyɔ̀

Poulet ---> Kòklô

Pour chasser le vent d'août ---> Èkpàn

Pousser ---> Tùtù

Poussière ---> Hùnhŭn

Pouvoir ---> Acɛ̀

Précipiter ---> Xlá

Prédicatif nominal ---> Ɖé

Premier ---> Cúcúgbɔ́n

Preonom récepteur pluriel --->

Prendre ---> Sɔ́

Prends ---> Xɔ̀

Prénom féminin ---> Àfyâ

Prénom féminin (du lundi) ---> Àjwá

Prénom féminin (du mercredi) ---> Àkwá

Prénom féminin (du vendredi) ---> Àfyâ

Prénom masculin ---> Èkwĕ

Préoccupation ---> Èjăn

Préparer ---> Ɖà

Presser ---> Fyɔ́n

Prêter ---> Dŏdó

Prêtre du vaudoun ---> Vòdúnnɔ́

Prière ---> Èkwĕ

Prisonnier ---> Gàmɛ̀nɔ̀tɔ́

Progéniture ---> Àjì

Progéniture --->

Promenade ---> Sàɖìɖĭ

Pronom émetteur pluriel --->

Pronom émetteur singulier --->

Propre ---> Kɔ̀kɔ̆

Propreté ---> Kɔ̀kɔ̆

Provoquer ---> Fyàn

Proximité ---> Gbɔ́

Puiser --->

Puits ---> Vŭdó

Purge ---> Àsrà

Purge ---> Srà