Machine ---> Èmɔ̀

Machine ---> Mɔ̆n

Machine à coudre ---> Nútɔ̀nmɔ̆n

Madame ---> Àpénɔ̀

Maigrir --->

Main ---> Àlɔ̀

Main ---> Así

Main ---> Lɔ̀

Maintenant ---> Fífì

Maïs ---> Èblĭ

Maïs ---> Blĭ

Maison ---> Àxwé

Maison ---> Èxɔ̀

Maison ---> ̀

Maison mortuaire ---> Cyɔ́xɔ́mɛ̀

Maître de maison ---> Àxwétɔ́

Maîtresse ---> Àzyàn

Maladie ---> Èdɔ̀

Maladie de l'œil ---> Esí

Mâle ---> Asú

Mangeable ---> Ɖùɖŭ

Manger ---> Ɖù

Mangeur ---> Núɖùtɔ́

Mangeur de maïs ---> Èblĭɖùtɔ́

Mangeur de piment ---> Yèbéséɖùtɔ́

Mangeur de riz ---> Mɔ́lúɖùtɔ́

Mangeur de viande ---> Èlànɖùtɔ́

Manière d'être gros ---> Lòlŏmɛ̀

Marché ---> Àsì

Marché ---> Àsìmɛ̀

Marcher ---> Zɔ̀n

Marmite ---> Èzĕ

Marmite --->

Marmite à riz ---> Mɔ́lúɖàzé

Marmite de cuisine ---> Núɖàzé

Marmite en fonte ---> Gàzé

Maturité ---> Ɖìɖĭ

Mauvais ---> Bàɖà

Mauvais ---> Bàɖàbàɖà

Menton ---> Àglàn

Mer ---> Àpù

Mère ---> Ènɔ̀n

Mesurer ---> Jíjé

Mettre en tas ---> ̀

Meule ---> Nútùkpé

Mil ---> Èlì

Mina ---> Ègɛ̀n

Mise d'un pagne à sécher ---> Avɔ̆syăsyá

Moisir ---> Fùn

Monsieur ---> Àpétɔ́

Monter ---> Lyá

Montrer ---> Fyɔ́

Morceau de viande ---> Lànkɔ́n

Mordre ---> Ɖù

Mort ---> Èkú

Mort --->

Mort ---> Kúkú

Mortier ---> Èto

Moudre --->

Mourir --->

Moustique ---> Èmú

Mouton ---> Ègbɔ̆

Mûr ---> Ɖìɖĭ

Mûrir ---> Zìn

Musaraigne ---> Àtɔ̀n