Gaspiller --->

Gaspilleur ---> Èhè

Gauche ---> Èmyɔ̀

Gen ---> Ewe

Géniteur ---> Jìtɔ́

Gens de la maison ---> Àxómɛ̀tɔ́

Gens du marché ---> Àsìmɛ̀tɔ́

Gland ---> Vŏtá

Gombo ---> Fètrî

Gorge ---> Èhlò

Gorge ---> Èvĕ

Gorge --->

Goulot ---> Gòtă

Gourde ---> Ègò

Grain --->

Graine ---> Èkú

Graine de sorgho ---> Àbɔ̀kú

Grains de maïs ---> Èblĭ-kú

Grand ---> Găn

Grand et mince ---> Trɛ́lɛ́

Grande vie ---> Àgɔ̆

Grand-popo ---> Èplà

Grenouille ---> Àdĭn

Griller ---> Mɛ̀

Gris-gris ---> Èbŏ

Gros ---> Lòlŏ

Groupe de palmiers ---> Dĕkán

Grumeaux ---> Àklwí

Guerre ---> Àhwà

Guetter ---> ́