Face ---> Eŋù

Face ---> Ŋùmɛ̀

Façon d'être ---> Nɔ̀nɔ̆mɛ̀

Façon d'être doux ---> Vívímɛ̀

Façon d'être frais ---> Lòlŏmɛ̀

Façon d'être noir ---> Yìbɔ̆mɛ̀

Faim ---> Àdɔ̀

Faire ---> ̀

Faire sécher ---> Syá

Faire une entaille --->

Familier ---> Àxómɛ̀tɔ́

Farine ---> Èwɔ́

Farine de maïs fermenté ---> Èmá

Farine de manioc ---> Gàlí

Farine fermentée ---> Èmá

Fée malveillante ---> Agɛ̀

Fer ---> Ègà

Fer --->

Fer à repasser ---> Àwùlìgă

Fermer ---> Myɔ́

Fermer --->

Fermer ---> Tŭtú

Fête ---> Èpè

Feu ---> Èzò

Feu de brousse ---> Gbĕzó

Filet ---> Èɖɔ̆

Fils ---> Èvĭ

Filtrer ---> Syɔ̀n

Fini ---> ̀

Flanc ---> Àxà

Fleur ---> Esɛ́

Fleur ---> Sɛ́

Fleurir ---> Pòpŏ

Floraison ---> Sɛ́pòpŏ

Foie ---> Àgò

Fois ---> Èzè

Fond ---> Ègùn

Force ---> Ŋúsɛ́n

Forêt ---> Avĕ

Forêt --->

Forge ---> Gàdɔ́wɔ̀pé

Forgeron ---> Gàdɔ́wɔ̀tɔ́

Foudre ---> Èsò

Fouiller ---> Kàn

Fraîcheur ---> Făfá

Frais ---> Fáfá

Frais ---> Múmú

Français ---> Flàsê

Franchir ---> Flá

Frapper --->

Frère ---> Tɔ̀

Frire ---> Flɔ̀

Frire ---> Tɔ̀

Front ---> Nùgó

Front ---> Ŋùgó

Frotte-dents ---> Alò

Fructification ---> Núsɛ́nsɛ́n

Fruit du souchet ---> Èfyò

Fuir --->

Fuite des responsabilités ---> Eɖì

Funérailles ---> Ècyɔ̂

Fusil ---> Ètú