Cacher ---> Wlá

Cachette ---> Wlàwlápé

Cadavre ---> Èyɔ̀

Cadeau ---> Àgbànmɛ̀kànnú

Calebasse ---> Ètrê

Cameroun ---> Kàmàlô

Caprin ---> Alɛ̀n

Carrefour ---> Èmɔ́zɛ̀npé

Case ---> Exɔ̀

Case ---> ̀

Cassé ---> Gbàngbăn

Casser ---> Ŋɛ́

Cauris ---> Ècí

Celui qui change de vêtement ---> Àwùɖɔ̀lìtɔ́

Celui qui mange ---> Núɖùtɔ́

Celui qui n'a pas de dette ---> Fɛ̀nmàɖùtɔ́

Celui qui ne danse pas ---> Wèmàɖútɔ́

Cendre ---> Afín

Cent ---> Kàvètákpó

Centième ---> Kàvètákpógɔ́n

Céréale ---> Èpò

Champ ---> Àgblè

Changer ---> Ɖɔ̀li

Changer ---> Trɔ́

Chant ---> Èhà

Chant --->

Chapeau ---> Kúkú

Chaque ---> Syá

Charbon ---> Àká

Chat ---> Asé

Chaume ---> Èbè

Chaussure ---> Afɔ̀kpă

Chef ---> Àtă

Chef ---> Ègă

Chemin ---> Èmɔ́n

Cheval ---> Èsɔ́

Cheveux ---> Eɖà

Cheveux blancs ---> Èhwà

Cheville ---> Àfɔ̀kɔ́n

Chien ---> Àvŭn

Chose ---> Ènú

Chose --->

Chose immangeable ---> Ènúmàɖùmàɖŭ

Cicatrice 2 X 5 ---> Pèɖáhwɛ́n

Cigarette ---> Sìgâ

Cinq ---> Atɔ́n

Cinquième ---> Àtɔ́ngɔ́n

Classe d'âge ---> Èhă

Clavicule ---> Kɔ́mɛ̀pú

Cloison des palmes tressées ---> Bɔ̀ŋgɔ̀

Clouer --->

Cocotier ---> Nɛ́tí

Coépouse ---> Asúsì

Coller ---> ́

Combien ? ---> Nɛ́nɛ̀ ?

Commencer ---> ́

Comment ? ---> Aléké ?

Comment ? ---> Léké ?

Commerçant ---> Àjɔ̆tɔ́

Commerce ---> Àjɔ̆

Compagnie ---> Èhă

Complètement ---> Kéŋúkéŋú

Comportement ---> Èdɛ̀n

Compter --->

Concerner ---> Kàn

Connectif --->

Conséquence une faute ---> Èhwlɛ̀n

Constipation ---> Àcì

Conte ---> Èdrûn

Copuler ---> Mɔ̀

Corde ---> Èka

Corde --->

Cordes vocales ---> Hlòkăn

Cordes vocales ---> Vĕkán

Corps ---> Ŋútí

Corpulence ---> Lòlŏ

Côté ---> Akpá

Côté ---> Àxà

Cotonnier ---> Ɖètítí

Cou ---> Èkɔ̀

Coudre ---> Tɔ̀n

Couler ---> Srà

Couper ---> Kpà

Couper --->

Couper ---> Sòsŏ

Couper ---> Zɛ̀n

Courage ---> Ejì

Cours d'eau ---> Ètò

Course ---> Èdù

Couvrir ---> Cɔ́n

Crabe ---> Àglân

Cracher --->

Crayon --->

Crayon ---> Núŋlɔ̀tí

Créancier ---> Efɛ̀ntɔ́

Crevette ---> Bɔ̀lú

Cri ---> Àpá

Crocodile ---> Èló

Croître ---> Myɔ̀

Croître ---> Myɔ̀n

Croître ---> Sìn

Cuiller ---> Gàtí

Cuire ---> Ɖà

Cuisinier ---> Kúkù

Cuisse ---> Atá

Cuisse ---> Atákplá

Cuivre ---> Gàjɛ́n

Culotte ---> Àtákpwé

Cultiver ---> Dàdă

Culture ---> Àgblèdàdă

Cure-dents ---> Àlò