Bagage ---> Àgbàn

Bague ---> Àlɔ̀gàví

Balafre ---> Alà

Balai ---> Èhă

Balayure ---> Èɖĭ

Barbe ---> Gɛ̀n

Barrage de lagune ---> Èxà

Bâton --->

Bâton ---> Èbă

Bâton ---> Èkpò

Battre --->

Bave ---> Àdĕ

Bébé ---> Vìfɛ́n

Bec ---> Àdɔ̆n

Beignet de haricot ---> Gàwú

Bélier ---> Àgbò

Bénéfice ---> Alè

Bénir ---> Yrá

Bien entendant ---> Ètómàkúnɔ̀

Bien entendant ---> Ètómàkútɔ́

Bière ---> Bíyà

Bière de mil ---> Èlìhă

Blanc --->

Boeuf ---> Ènyì

Boeuf ---> Nyì

Boire --->

Boire ---> Nùnŭ

Bois --->

Bois --->

Bon ---> Nyɔ́nyɔɛ́

Bonté ---> Nyɔ̀ɛ́nyɔɛ́

Bonté ---> Nyɔ̆nyɔɛ́

Bosse ---> Ekpó

Bouche ---> Ènŭ

Bouche --->

Boucle d'oreille ---> Gàví

Boucle d'oreille ---> Tómɛ̀gàví

Bouillie pour faire la pâte ---> Àdăn

Bouillir ---> Fyɔ̀

Bouteille ---> Ègò

Boyau ---> Àdɔ̀kă

Bracelet ---> Àlɔ̀gă

Bras ---> Àbɔ̆

Briller ---> Klɛ́n

Briser ---> Gbán

Brouillard ---> Àhŭn

Brousse ---> Ègbĕ

Brousse ---> Gbĕmɛ̀

Bruit ---> Zígìdĭ

Brûler --->

Brûler ---> Fyɔ́n

But ---> Agè