Abcès ---> Nútɛ̀ntɛ̆n

Aboyer ---> Gbó

Aboyer --->

Absolument ---> Kòkòkòkò

Acheter ---> Plè

Action de changer ---> Ɖɔ̀lìɖɔ̀lĭ

Action de lécher ---> Ɖíɖɔ́ɖíɖɔ́

Action de manger ---> Núɖùɖŭ

Action de mourir ---> Kŭkú

Adorer ---> Sɛ̀n

Affaire ---> Ènyà

Agent ---> Tɔ́

Agoué ---> Àgwɛ̆

Aider ---> Àlɔ̀dŏdó

Aiguille ---> Àbwĭ

Aiguille ---> Bwĭ

Aiguiser ---> Ɖá

Aile ---> Àwàdà

Aile ---> Xèvíbɔ́

Aimer ---> Lɔ̀n

Ainsi ---> Aléké

Ainsi ---> Léké

Akassa ---> Àkpán

Alcool ---> Àhà

Alcool --->

Aller --->

Allumer ---> Sùn

Amande de palme ---> Nɛ́pí

Amant ---> Àzyàn

Âme ---> Eyé

Ami ---> Èxlɔ̂n

An --->

Anacardier ---> Àcânkútí

Animal ---> Lăn

Animal sauvage ---> Gbĕmɛ̀lăn

Année ---> Èpè

Appeler ---> ́

Apprendre ---> Kplá

Arachide ---> Àzĭn

Araignée ---> Èyè

Arbre ---> Àtí

Arbre --->

Arbre iroko ---> Lókòtí

Armoire ---> Èdrɔ̂n

Arracher ---> Hɔ̀n

Arracher ---> Nyɔ̀

Arracher ---> Nyɔ̀n

Arriver ---> Gbànnà

Arriver ---> Gbɔ̀

Aspirer ---> Gbɔ́n

Assiette ---> Àgbàn

Asticot ---> Èyé

Attacher ---> Blá

Attacher --->

Attacher ensemble --->

Attendre ---> Nɔ̀tè

Attention ---> Àgô

Attraper --->

Attribuer --->

Aujourd'hui ---> Egbè

Aussitôt ---> Tróló

Autre --->

Autre ---> Èbŭ

Autrefois ---> Sáán

Avaler --->

Avant que ---> Kéŋúgbwɛ̆

Aveugle ---> Ŋùkúvígbàngbănnɔ̀

Avion ---> Àyămɛ̀hún

Avoir besoin de ---> Hyán

Avoir peur ---> Vɔ́n